L’Associació Montseny Guilleries dóna compliment a la Llei catalana de transparència, accés a la informarció pública i bon govern (Llei 19/2014, de 29 de desembre). Per això posa a l’abast dels ciutadans, grups d’interès i altres administracions l’accés a la informació més rellevant sobre l’entitat.

Exposem a continuació tots els mecanismes que tenim en marxa per afavorir la total transparència econòmica i de gestió de l’entitat

Pla estratègic

El document que podeu consultar a la nostra web, respon al treball realitzat al llarg dels darrers mesos per part d’una Comissió formada per membres de la Junta Directiva i de la Direcció del centre que, juntament amb un acompanyament extern en algunes de les fases del procés, hem treballat en el que serà el I Pla Estratègic de l’AMG

Aquest pla vol definir les accions prioritàries a emprendre en els propers tres anys, així com crear una visió compartida per tots els que formem part d’aquest projecte social.

Com a entitat, és important saber perquè existim, què volem aconseguir, quines perspectives de futur tenim, i sobretot, de quines eines disposem per fer-ho. Malgrat ser una reflexió molt necessària, es fa difícil trobar temps per fer-ho, per aquest motiu vam crear un espai de treball i reflexió que ens possibilités parar i repensar sobre totes aquestes qüestions.

Ha estat un procés en el qual ens hem replantejat el nostre funcionament i hem posat damunt la taula aquells canvis que hem d’introduir per estar a l’alçada dels reptes actuals i garantir els recursos necessaris per seguir oferint oportunitats laborals i socials a les persones per les quals treballem. Al mateix temps, hem revisat la nostra Missió, Visió i Valors, per actualitzar-los sense perdre l’esperit de l’entitat de fa 50 anys, però amb la voluntat que siguin veritables pilars dels quals ens nodrim per avançar.

En el període 2018-2020 doncs, ens hem proposat treballar tres línies estratègiques bàsiques: Gestió Empresarial, Gestió Interna i Captació de Fons/Comunicació Externa.

Cadascun d’aquests eixos té un seguit d’accions a desenvolupar; així per exemple, pel que fa a la Gestió Empresarial, s’ha de treballar per ampliar i fidelitzar clients, impulsar noves activitats productives i fer ús d’estratègies comercials i de màrqueting.

Rendició de comptes

Per garantir la sostenibilitat i la responsabilitat de la nostra entitat, es realitza un seguiment constant del
pressupost. A més, s’apliquen polítiques i procediments sistemàtics de control de la gestió econòmica pel
que fa a l’avaluació i l’autorització en la contractació de proveïdors, la realització de compres, la facturació i el
pagament, seguint uns criteris de sostenibilitat econòmica, qualitat i ètica. Cada any ens sotmetem a una auditoria independent de comptes.

Pressupost anual

Informació corporativa

Contractes i subvencions vigents amb administracions públiques

(actualitzat a octubre 2021)

Qualitat

L’Associació Montseny Guilleries en data 2 de novembre de 2015, ha estat avaluada i certificada en quant
al compliment dels requisits de la ISO 9001:2015 que garanteix la qualitat dels seus serveis, per les activitats
següents: CENTRE ESPECIAL DE TREBALL, CENTRE OCUPACIONAL, SERVEI DE LLARS TUTELADES

Codi ètic

L’Associació Montseny Guilleries té un codi ètic propi, amb la finalitat de donar a conèixer els valors que guien i orienten la tasca de l’entitat, amb coherència amb la seva missió. El codi es basa en el reconeixement de la dignitat de totes i cadascuna de les persones, independentment de les limitacions físiques, intel·lectuals o de qualsevol altre tipus.

Estatuts

Consell Participació de Centres de Serveis Socials

L’article 26.2 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del Sistema català de serveis socials, concreta que en els centres on es presten serveis d’atenció diürna i serveis substitutoris de la llar, ha d’existir un consell de participació de centre (CPC) com a òrgan de participació.

 

Funcions:

Skip to content