LISMI

 

La Llei 13/1982 de integració social dels minusvàlids, altrament coneguda com a LISMI, estableix que les empreses públiques i privades de 50 treballadors o més, tenen l’obligació de contractar un 2% de treballadors amb algun tipus de discapacitat.

 

 

MESURES ALTERNATIVES

 

El Reial Decret 27/2000 preveu que les empreses públiques o privades que estiguin obligades a contractar treballadors amb discapacitat 1) Realització d’un contracte mercantil o civil amb un CET o un treballador autònom amb discapacitat en els termes previstos a l’article 38.1 de la Llei 13/1982 (LUSMI), podran excepcionalment quedar exemptes d’aquesta obligació, sempre que s’apliquin algunes de les mesures substitutòries que preveu el present Reial Decret.

 

1. Realització d’un contracte mercantil o civil amb un CET, o treballador autònom amb discapacitat, pel subministrament de matèries primes, maquinària, bens d’equip o qualsevol altre necessaris pel normal desenvolupament de l’activitat de l’empresa que opta per aquesta mesura. L’import anual dels contractes ha de ser almenys 3 vegades el SMI anual per cada persona amb discapacitat deixada de contractar per sota la quota del 2%.

 

2. Realització d’un contracte mercantil o civil amb un CET o treballador autònim amb discapacitat, per la prestació de serveis aliens i accessoris a l’activitat normal de l’empresa. L’import anual dels contractes ha de ser almenys 3 vegades el SMI anual per cada persona amb discapacitat deixada de contractar per sota de la quota del 2%.

 

3. Realització de donacions o accions de mecenatge, sempre monetaris, pel desenvolupament d’activitats d’inserció laboral i creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat, sempre a Fundacions o Associacions d’utilitat pública que el seu objecte social, sigui entre d’altres, la formació professional, la inserció laboral o la creació de llocs de treball per a persones amb discapacitat i la seva integració al mercat de treball. L’import anual de donació ha de ser almenys 1.5 vegades el SMI anual per cada persona amb discapacitat deixada de contractar per sota la quota del 2%.

 

 

NORMATIVA

 

Llei 13/1982, d’Integració Social dels Disminuïts (LISMI).

Reial Decret 27/200, de Mesures alternatives de caràcter excepcional.