( )

Història

 

L’Associació Montseny Guilleries és una entitat sense ànim de lucre que atén a persones amb discapacitat intel·lectual de la comarca de la Selva interior i el Baix Montseny.

El treball a favor de les persones amb discapacitat intel·lectual es va iniciar l’any 1968 a través de l’Associació Local de Caps de Família per atendre les necessitats dels nens i nenes amb discapacitat psíquica de la Mancomunitat Montseny Guilleries creant una Aula d’Educació Especial.

Un cop constituïda l’Associació Pro Deficients Montseny Guilleries l’any 1978, aquesta es va fer càrrec de l’aula i cap a l’any 1980 l’associació va posar en marxa un pre-taller per a aquells nois i noies amb discapacitat intel·lectual que un cop passada l’etapa escolar, es trobaven amb greus dificultats per integrar-se al món laboral, fins que el març de 1990 es va crear el Centre Especial de Treball.

Valorant com a positiva aquesta iniciativa, també s’iniciaren un seguit de gestions i tràmits per a la construcció d’un edifici destinat a Centre Ocupacional, que davant la resposta de totes les parts implicades es va inaugurar el 13 de maig de 1993.

Més endavant i degut a la demanda detectada, l’any 1994 es va posar en funcionament la Llar Residència Francesc Riumalló per a usuaris de l’entitat amb  problemàtiques familiars concretes, tant per l’absència d’aquesta com per les dificultats de convivència.

Davant la problemàtica que representa l’envelliment de la població usuària dels diferents serveis i la conseqüent desaparició dels familiars més pròxims (pares), ens trobem amb unes necessitats i demandes del servei d’habitatge cada vegada major, és per això que l’any 2010 posem en funcionament la segona Llar Residència La Farga amb capacitat per a 12 persones, donant resposta a les necessitats detectades a mitjà termini.

En data octubre 2015 els serveis de Centre Ocupacional, Llar residència i servei Ocupacional d’Inserció passen a ser concertats pel Departament de Benestar Social i Família.

El 2009  i com a part del procés de renovació i actualització de la imatge corporativa de l’entitat, l’associació passa a dir-se Associació Montseny Guilleries per a persones amb discapacitat intel·lectual.

 

 

Missió, visió i valors

 

MISSIÓ:

Els seus objectius són impulsar, fomentar, crear, gestionar i dirigir serveius i activitats destinades a l'atenció i promoció dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual a partir de 16 anys perquè puguin disposar dels ajuts i suports necessaria per desenvolupar-se en la seva vida diària.

 

VISIÓ:

Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual perquè gaudeixin al màxim d'una autonomia personal i que puguin ser partíceps del seu propi projecte de vida.

 

VALORS:

• Compromís amb les persones amb discapacitat i les seves famílies.

• Respecte cap a les persones amb discapacitat i les seves famílies.

• Tenir sempre en compte el codi ètic de l'entitat.

• Compliment de la normativa legal.

• Compliment dels RRI.

• Compliment dels acords amb les famílies, entitats, tutelars i usuaris.

• Transparència.

• Qualitat i millora contínua.

 

 

Organigrama

 

 

Junta Directiva

 

L’Associació Montseny Guilleries compta amb més de 350 socis i la seva junta directiva actualment està integrada per 14 persones. La seva tasca és de caràcter voluntari, són persones que dediquen part del seu temps a la nostra entitat i el seu treball és potenciar les activitats i serveis i participar a les juntes mensuals on es discuteixen, debaten i decideixen tots els temes relacionats amb el dia a dia dels diferents serveis de l’Associació.

La Junta Directiva sempre està oberta a persones que tinguin ganes de col·laborar en el nostre projecte aportant el seu temps i les seves opinions.

 

 

Equip Humà

 

L’Associació Montseny Guilleries està format per un equip humà de tipologia molt diversa, actualment la plantilla de professionals consta de 22 persones, entre personal de gestió, monitors/es, educadors/educadores i personal tècnic.

 

RELACIÓ DE TREBALLADORS:

 

DISTRIBUCIÓ DELS TREBALLADORS PER SEXE:

 

DISTRIBUCIÓ PLANTILLA PER EDAT:CATEGORIES PROFESSIONALS:CONTRACTES LABORALS:

 

 

NÚMERO DE SOCIS:

L’Associació compta amb 369 socis.

 

Distribució socis per poblacions:

 

 

NÚMERO DE VOLUNTARIS:

Actualment l’Associació compta amb la col·laboració de 20 voluntaris.

12 homes i 8 dones

 

 

Codi ètic

 

L’Associació Montseny Guilleries té un codi ètic propi, amb la finalitat de donar a conèixer els valors que guien i orienten la tasca de l’entitat, amb coherència amb la seva missió. El codi es basa en el reconeixement de la dignitat de totes i cadascuna de les persones, independentment de les limitacions físiques, intel·lectuals o de qualsevol altre tipus. Podeu consultar-lo AQUÍ.

 

 

Estatuts

 

Podeu consultar-los AQUÍ.

 

 

Cronograma

 

1968 Creació Associació Local de Caps de Família.1978 Constitució Associació Pro Deficients Montseny Guilleries.1980 Es posa en marxa el Pre taller per a nois i noies un cop finalitzada l’etapa escolar.1990 Creació del Centre Especial de Treball. 1993 Inauguració Centre Ocupacional. 1994 Obertura Llar Residència Francesc Riumalló, amb capacitat per a 9 persones.2009 Canvi d’imatge corporativa i actualització del nom adaptant-se a la terminologia del moment, passant a ser Associació Montseny Guilleries per a persones amb discapacitat intel·lectual.2010 Es posa en funcionament la Llar Residència La Farga, amb capacitat per a 12 persones. 2012 Reforma i millora de la Llar Residència Francesc Riumalló. 2015 Adquisició d’una nau industrial de 690m2 al polígon industrial Cal Xic d’Arbúcies, destinada al Centre Especial de Treball.

 

 

Reglament de Règim Intern

 

• Reglament de Règim Intern CET

• Reglament de Règim Intern LLAR Francesc Riumalló

• Reglament de Règim Intern LLAR La Farga

• Reglament de Règim Intern SOI

• Reglament de Règim Intern STO

 

Consell Participació de Centres de Serveis Socials

 

L’article 26.2 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del Sistema català de serveis socials, concreta

que en els centres on es presten serveis d’atenció diürna i serveis substitutoris de la llar, ha d’existir un consell de participació de centre (CPC) com a òrgan de participació.

 

FUNCIONS:

• Informar anualment sobre la programació general de les activitats del servei.

• Rebre informació periòdica de la marxa general del servei.

• Elaborar i aprovar el projecte de reglament de règim interior del servei i les seves modificacions.

• Informar sobre la memòria anual, que ha de contenir l’avaluació de resultats terapèutics, socials i econòmics, de caràcter públic, del servei.

• Fer propostes de millora del servei.

• Fer públics els resultats de la participació.

 

Podeu consultar-lo AQUÍ.